Események

I. Lépés a Jövőbe, pályázat

Országos Design Pályázat, Műcsarnok 1996.

TRADICIÓ+IDENTITÁS+DESIGN = JÖVŐKÉP


Az első "Lépés a jövőbe" országos design pályázattal, mely az 1996. évi millecentenáriumi programok részét alkotta, a tárgyteremtő, környezet és életformáló, kapcsolatteremtő tevékenységünk jelenét, valamint a jövőt célzó szándékait akartuk felmutatni. Az 1996. májusában meghirdetett pályázatra 197 jeligés pályamű érkezett. A bírálóbizottság által kiemelt 46 pályamű 1996. november 14-17. között került bemutatásra a Műcsarnokban. Összesen több mint 1700 ember tekintette meg a legsikeresebb pályaműveket a kiállítás négy napja alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAGYAR DESIGN Kulturális Alapítvány, és a Magyar Innovációs Szövetség az 1996.-évi millecentenáriumi programokhoz kapcsolódva országos pályázatot hirdet

„LÉPÉS A JÖVŐBE”címmel a magyar környezet és tárgykultúra fejlesztése céljából.

A pályázat célja:

A pályázattal a tárgyteremtô, környezet és életformáló, kapcsolatteremtô tevékenységünk jelenét, valamint a jövőt célzó szándékait szeretnénk felmutatni. Ezzel a lépéssel olyan folyamatot kívánunk elindítani, amely fórumot teremt a magyar alkotók részére és törekvéseiket elkötelezetten segíti. A pályázatra ezúton tisztelettel meghívunk és elvárunk minden magyar alkotót, valamint a témában érintett fôiskolai és egyetemi hallgatót.

Pályázni lehet minden olyan egyénileg, vagy csoportmunkával létrehozott új tervvel, alkotással, mely az emberi tevékenység mesterséges és természetes közegében megjelenhet, és az élet minôségének javítását szolgálja, különös tekintettel az egyre fontosabbá váló környezetvédelmi szempontokra. Lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a pályázók tervezési tevékenységükre támaszkodva verbálisan is megfogalmazzák gondolataikat.

A pályázat témakörei

       1.         A magánélet, családi élet

       2.         a közösségi élet

       3.         a munka

mindennapi környezete, eszközeinek egyes elemei, vagy együttese.

 Külön tárgykörként ajánlott a környezet állapotfenntartásával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos javaslatok készítése.

A pályázatnak nincs semmiféle kifejezésbeli megkötése, beküldhető a témakörökhöz kapcsolódó írásos anyag, vizuális, terv, az elképzelést jól kifejező térbeli rajz, számítógéppel generált virtuális terv, eredeti tárgy, modell, stb.

A pályázók részére további lehetőséget biztosítunk, hogy külön tablón bemutathassák az utóbbi öt évben megvalósult alkotói eredményeiket. Ezek a tablók egységes méretben (70x100) névjegyszerűen lesznek elkészítve, szerepeltetve

Az alábbi  szempontok szerint küldjék be munkájuk ismertetését

 • Az utóbbi öt év munkáiból /max. 4db/ színes, vagy fekete-fehér 18x24 cm-es fotót
 •  A fotókhoz tartozó magyarázó szöveget /tervezés, ill. megvalósulás évét/
 •  1 db. 6x9 cm-es önarcképet
 •  Rövid szakmai önéletrajzot

PÁLYADÍJAK

TÉMAKÖRÖNKÉNT

            I. díj      /összesen három/         500.000 Ft       

            II. díj     /összesen három/         300.000 Ft       

            III. díj    /összesen három/         200.000 Ft       

A díjak a kiírásban jelölt három fő témakör szerint kerülnek odaítélésre

A díjak a pályázat anyagából rendezett kiállítás megnyitóján,a nyilvánosság teljes bevonása mellett ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

A PÁLYÁZATI MUNKÁK KIÁLLÍTÁSA

A pályázatra beküldött anyagokból az Alapítvány a Műcsarnok közreműködésével bemutatót rendez. A művek szerzőjogi védelméhez az Alapítvány csak a kiállítási elsőbbség biztosításával, dokumentálásával  járulhat hozzá, egyéb védettségről a pályázónak kell gondoskodnia.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE

BEVEZETÉS

Az ország politikai-gazdasági átrendeződési folyamata jórészt felszámolta azokat a stabilnak beállított alapokat, amelyekre a hazai tervezőművészet támaszkodhatott. Ez a felszámolás anélkül történt, hogy az eddig felhalmozott és továbbgyarapodó szellemi kapacitás sorsáról valaki is gondoskodott volna. Ez a meglévő, piacgazdasági szempontból is naprakész szellemi kapacitás komoly nemzeti vagyon, gazdaságunk és közérzetünk javításához felhasználható, felhasználandó!

A Magyar Design Kulturális Alapítvány ilyen céllal állította össze cselekvési tervét, amelynek kezdő lépéseként írja ki ezt a pályázatot a millecentenárium évében. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a pályázati felhívás minél szélesebb körben váljon ismertté. Ennek érdekében a pályázatot közzétesszük az országos napi sajtóban, szaklapokban, rádióban és televízióban. A külföldön élő honfitársaink részére pedig a Magyarok Világszövetségének tájékoztatóiban. Felhívásunkat közvetlenül is eljuttatjuk az ország összes egyetemére és főiskolájára.

A PÁLYÁZAT

A pályázati felhívásban már megjelölt témakörökön belül pályázni lehet minden eddig meg nem jelent, forgalomban nem lévő alkotással, tervel, kutatási eredménnyel, mely közvetlenül a környezeti és tárgykultúránkkal kapcsolatosan, -nemzeti hagyományainkat is figyelembe véve, -a jövendő életminőségünk javítási lehetőségeivel foglalkozik.

Beküldhetők:

 • A témakörökhöz kapcsolódó elméleti írások
 • A környezetalakítás lehetőségeivel foglalkozó tervek, azaz a jövő lakása, települése, természeti környezete munkahelyek, közösségi terek, stb.
 • Konkrét tárgyak, anyagok és eszközök tervei, melyek a jövő lehetőségeire építve új megközelítéseket fogalmaznak meg az emberi élet bármely területe számára.

Javasolt témakörök:

 • a nevelés, tanulás, oktatás
 • kommunikáció, információ /fény, hang, kép/
 • a munkavégzés legkülönbözőbb területei / ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, hivatali,stb./
 • szabadidő /pihenés, játék,sport, szórakozás/
 • az egészségvédelem, rehabilitáció
 • kommunális szolgáltatások
 • helyváltoztatás, közlekedés, szállítás, stb.
 • külön tárgykörként pályázni lehet a természetes és mesterséges környezetünk állapotfenntartásával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos tervekkel, javaslatokkal, melyek az újrafelhasználás, a hulladékmegsemmisítés, a környezetkárosító emberi tevékenységek kiváltása, a természetes erőforrások ökologikus felhasználása, vagy a sérült természeti környezet helyreállítása terén keletkezhetnek. Az elgondolások, tervek új, komplex folyamatokra, vagy ezek eszközeire, eszköz rendszerekre, egyaránt vonatkozhatnak.

Kívánatos, hogy a pályázatra komplex környezet-tárgy együttesekre vonatkozó tervek is készüljenek. A műveket személyesen lehet beadni, vagy sérülésmentességet biztosító csomagolásban, postai úton lehet eljuttatni a beadás helyére. A postai küldeményeket ajánlva legkésőbb október 3-ig lehet feladni. A beadási határidő után feladott pályázatokat nem vehetjük figyelembe.

A PÁLYAMŰVEK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

A műveket  átvételi elismervény ellenében vesszük át, ezért kérjük, hogy az átvételi elismervényt gondosan  őrizzék meg, mert pályázati anyagot ennek ellenében és csak a helyszínen szolgáltatunk vissza.

ALAKI  KÖTÖTTSÉGEK

EGYÉB FELTÉTELEK

A pályázati anyagokat az alábbi formátumokban kérjük elkészíteni:

 •  Elméleti-ábrás tanulmányok,elemzések, gyűjtések formátuma: A4
 •  Grafikus ábrázolással megjeleníthető pályamunkák, formátuma: A/2- A/1
 •  Pályamunkák háromdimenziós megoldásban (működő, vagy nem működő modellek, kész tárgyak, stb.)

Egyéb kifejezésbeli megkötés nincs, beküldhető bármilyen hagyományos, vagy számítógépes technikával előállított terv, jól kifejező vetületi, vagy perspektivikus ábra, amely lehetővé teszi a tervezői szándék egyértelmű felfogását, megértését. A térbeli anyagok méreteiben külön kikötés nincs, azokat a pályázók szállítási lehetőségei korlátozzák.

A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA

A beküldött munkák elbírálása két szakaszban történik:

1.szakasz: a pályázati feltételeknek nem megfelelő munkák kiválasztása, mely után a zsüri döntéséről a pályázók értesítést kapnak,

2. szakasz: a pályaművek értékelése és a díjak odaítélése. A bírálati munkát az egyes szakterületek elismert szakértőiből alkotott független zsüri végzi. A szakmai zsüri összetétele a pályázatok műfaja és témája szerint változik, illetve változhat.

A bírálati munkára felkért személyek

 • Makovecz Imre Kossuth díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia Elnöke / a zsüri elnöke/
 • Dr Beke László Munkácsy díjas művészettörténész, kandidátus, a Műcsarnok főigazgatója
 • Bottka Sándor az OMFB ügyvezető alelnöke
 • Cserny József Kossuth díjas designer a Magyar Művészeti Akadémia tagja
 • Kulinyi István Munkácsy díjas designer A Magyar Design Kulturális Alapítvány elnöke
 • Lelkes Péter Munkácsy díjas designer A Magyar Képző és Iparművészek Szövetség alelnöke
 • Dr Marosfalvi János BME tanszékvezető, igazgató, Terméktervező képzés Szakbizottság elnöke
 • Dr Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség Elnöke
 • Simon Károly tanszékvezető, egyetemi tanár, Iparművészeti Főiskola
 • Prof. Stefan Lengyel designer, /Essen/ Műszaki és Formatervezési Egyetem tanára
 • Dr Szarka Ernő Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

AZ ELBÍRÁLÁS FŐBB SZEMPONTJAI

 • A pályázat eredetisége, gondolati és formai újdonsága,
 • A technikai és tudományos újdonsága,
 • A nemzeti hagyományaink figyelembe vétele,
 • A jövőre utaló elgondolás, ill. megoldás mélysége, kreativitása
 • Társadalmi jelentősége,
 • Művészeti értéke,
 • Megvalósíthatósága.

Szakmai támogatók:

 • Magyar Nemzeti Kulturális Alapítvány
 • Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
 • OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács,
 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
 • Képző és Iparművészeti Lektorátus
 • Magyar Iparművészeti Főiskola
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Symposion Társaság,
 • Műcsarnok